Logo sla

Organizačné pokyny VR SLA (ohľadne platnosti preukazov spôsobilosti s poukazom na šírenie ochorenia COVID-19 a opatrenia vlády)- upravený bod o predlžovaní PLS.

VŚEOBECNE

Predseda SLA a Výkonná rada SLA na základe leteckých predpisov a zákonov nedisponujú právomocou plošne predĺžovať platnosť expirovaných osvedčení a preukazov spôsobilosti bez splnenia podmienok stanovených týmito predpismi a zákonmi.

Relevantné predpisy môžu byť pozastavené alebo zmenené len orgánmi štátnej správy t.j. MDV, DÚ DCL, MZ alebo SLA v rozsahu určenom v poverení DÚ DCL. SLA je v kontakte s DÚ DCL a požiadala o udelenie výnimky ohľadne platnosti preukazov / osvedčení spôsobilosti .

VR SLA bude svojich členov okamžite o tejto výnimke po jej vydaní informovať.

 •  Kontaktovať osobne inšpektorov, inštruktorov a funkcionárov sa vzhľadom na karanténu nedoporučuje, v prípade nevyhnutnosti kontaktu nosiť rúšku a dodržiavať zverejnené pravidlá.
 • S funkcionármi a leteckým personálom SLA sa doporučuje komunikovať telefonicky, emailom alebo poštou 
 • Výlučne pre obdobie krízových opatrení sa mení poštová adresa na vybavovanie administratívy nasledovne :

Vladimír Záborský, Cabanova 9, 949 01 Nitra

      

 • Piloti, ktorí majú platný pilotný preukaz, aj platný preukaz letovej spôsobilosti ale nemajú platné zdravotné (alebo predĺžené výnimkou) osvedčenie spôsobilosti do vzduchu nemôžu.

INFORMÁCIA O PREDLŽOVANí PILOTNÝCH PREUKAZOV:

 • piloti, ktorým expirovala platnosť pilotného preukazu a nepotrebujú praktické preskúšanie pošlú poštou na vyššie uvedenú dočasnú adresu
  • Žiadosť o predĺženie (kompletne vyplnená)
  • Pilotný preukaz
  • kópiu zdravotného osvedčenia (pilotom, ktorí nemajú platné ZO alebo výnimku, preukaz nemôže byť predlĺžený) 
 • Žiaci piloti s ukončeným výcvikom, ktorí potrebujú vydať nový pilotný preukaz postupujú ako doteraz – inšpektor zašle všetky potrebné doklady poštou / emailom. 

Pilotný preukaz bude žiadateľovi predĺžený/vydaný a odoslaný na jeho adresu poštou.

 

Dôležité: je pravdepodobné, že platnosť pilotných preukazov, ktoré expirujú (v marci až júli) bude plošne predĺžená výnimkou, ktorú vydá DÚ DCL (pracuje sa na nej)

 

INFORMÁCIA O ZDRAVOTNÝCH OSVEDČENIACH (ZO):

 • piloti, ktorým expirovala platnosť zdravotného osvedčenia musia:
  • kontaktovať telefonicky povereného lekára podľa vlastnej voľby
  • a individuálne si dohodnúť prehliadku za podmienok, ktoré si stanoví (s ohľadom na karanténu  https://sla.aero/zoznam-lekarov).

Dôležité: je pravdepodobné, že platnosť ZO, ktoré expirujú (v marci až júli) bude plošne predĺžená výnimkou, ktorú vydá DÚ DCL (pracuje sa na nej) 

 

INFORMÁCIA O PREUKAZOCH LETOVEJ SPOSOBILOSTI (PLS):

 • majiteľ/ prevádzkovateľ LŠZ ktorému vypršala platnosť letovej spôsobilosti musí telefonicky / emailom kontaktovať inšpektora technika (https://sla.aero/kontakty) a dohodnúť si s ohľadom na karanténu termín prehliadky za prísneho dodržania karanténnych pravidiel. (Priamy osobný kontakt osôb pri technickej prehliadke nie je potrebný)

Plošné predlžovanie PLS lietajúcich športových zariadení sa nepripravuje tiež pripravuje

 

INFORMÁCIA O POISŤOVANÍ:

 • spôsob a pravidlá poisťovania sa nemenia, prebieha emailom tak ako doteraz.