Logo sla

Prihláška za člena SLA - Membership application

POSTUP (Procedure) :

1. Vypíš on-line formulár a odošli (Fill in a form and submit )

2. Počkaj na odsúhlasenie prijatia za člena- oznámime spravidla do 48hodín emailom (Wait for membership approval, usually we respond within 48 hours)

3. Po odsúhlasení uhraď ročný členský poplatok na účet SLA v ČSOB: (After approval receiving send a membership payment to our bank account at CSOB)
IBAN: SK987500 000 000 402 124 0079
,
do poznámky pre prijímateľa uviesť svoje meno (Fill in your name to message for recipient )

4. Dňom úhrady členského na účet sa stávaš členom SLA.--
(By the day of memebership fee settlement you become a member of SLA

(*)= povinný údaj - - mandatory data

Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Invalid Input

Vysvetlivka - explanatory note

rodinní členovia=manželia, synovia, dcéry - jeden z členov rodiny musí zaplatiť plné členské
(family members=husband, wife, sons, daugters - one person of family members shall pay full membership fee)

Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
antispam
Chyba/Invalid Input