Logo sla

Prihláška za člena - Membership application

Pokyny (instructions):

  • Vyplň prihlášku ( Fill in application form)
  • Počkaj na odsúhlasenie prijatia za člena (oznámime spravidla do 48hodín emailom) (Wait for acceptance of your application, usually up to 48hours)
  • Uhraď vstupný + členský príspevok za kalendárny rok na účet SLA v ČSOB: IBAN: SK98 7500 0000 0040 2124 0079 (do poznámky pre prijímateľ uveď svoje MENO a ROK (Settle entry + membership fee to bank account in CSOB IBAN: SK98 7500 0000 0040 2124 0079 , fill in your NAME and YEAR to the notice for recipient )
  • Po odsúhlasení a úhrade sa stávaš členom SLA dňom nabehnutia úhrady členského príspevku na účet SLA. (After acceptance and settlement you become a regular member of SLA.
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprávne/Invalid
Neplatné/ Invalid
Nesprávne/Invalid
Nesprány údaj/ Invalid Input
Potrebné pre vstup do SLA / Required to enter the SLA
Potvrdenie je potrebné pre vstup do SLA / Confirmation is required to enter the SLA
Pre vstup do SLA je potrebný súhlas / To enter the SLA your approval is required
<b>antispam</b>
Chyba/Invalid Input