Logo sla

Evidovanie (registrácia) LŠZ v SLA

Zaregistrovať LŠZ si môže fyzická alebo právnická osoba.

Ak nie je ešte členom, vyplní on-line prihlášku  a zaplatí členské. 

Na zaregistrovanie lietajúceho športového zariadenia (LŠZ) je potrebné na poštovú alebo emailovú adresu SLA (pozri v kontaktoch) poslať tieto dokumenty: 

Zaevidovanie nového (ešte nikde nezaregistrovaného) LŠZ do Evidencie SLA (poštou alebo emailom):

 1. Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SLA- formulár T3a ( www.sla.aero/formulare )
 2. Doklad o nadobudnutí (faktúra, kúpno-predajná zmluva ...)
 3. Dohoda o prevádzkovaní LŠZ medzi majiteľom a slovenskou fyzickou alebo právnickou osobou (ak je majiteľ cudzí štátny príslušník)
 4. Evidenčný dotazník LŠZ - formulár ST1 ( www.sla.aero/formulare )
 5. v prípade potreby môže SLA vyžadovať i ďalšie doklady 

 

Zaevidovanie LŠZ z iného registra do Evidencie SLA (poštou alebo emailom):

 1. Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SLA - formulár T3a ( www.sla.aero/formulare )
 2. Certifikát o výmaze / deregistrácii LŠZ
 3. Doklad o nadobudnutí (faktúra, kúpno-predajná zmluva ...)
 4. Dohoda o prevádzkovaní LŠZ medzi majiteľom a slovenskou fyzickou alebo právnickou osobou (ak je majiteľ cudzí štátny príslušník)
 5. Evidenčný dotazník LŠZ - formulár ST1 ( www.sla.aero/formulare )
 6. v prípade potreby môže SLA vyžadovať i ďalšie doklady 

 

Zaevidovanie zmeny majiteľa LŠZ v Evidencii SLA (len poštou):

 1. Žiadosť o zápis zmeny do Osvedčenia o zápise do evidencie - formulár T3b ( https://sla.aero/formulare-1 ) 
 2. Osvedčenie o zápise do evidencie LŠZ (OZE) - originál
 3. Doklad o nadobudnutí (kúpno-predajná zmluva..)
 4. Dohoda o prevádzkovaní LŠZ mediz majiteľom a slovenskou fyzickou alebo právnickou osobou (ak je majiteľ cudzí štátny príslušník)
 5. prípadne. iné dokumenty preukazujúce právoplatnosť zmeny