Logo sla

Informácia pre inštruktorov SLA

Dňa 14.06.2021 vydal DÚ doplnenie č. 11966/2021/OdUAV-001/MJ  Podmienok prevádzky LŠZ vo vzdušnom priestore SR č.06143/2019/DCL-1, kde je stanovené:

  • "výcvik leteckého personálu LŠZ vykonáva osoba poverená overením odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu LŠZ"
  • "výcvik člena leteckého personálu sa vykonáva podľa osnov a postupov schválených Dopravným úradom"

Všetky organizácie spĺňajúce horeuvedené podmienky teda môžu začať  výcvik dňom schválenia výcvikových osnov a postupov.

Keďže dňa 16.06.2021 bol Dopravným úradom schválený Osvedčovací predpis č.2/2015  Výcvikové osnovy leteckého personálu SLA, od tohto dátumu je možné oficiálne  v Slovenskej lige aviatikov vykonávať výcvik leteckého personálu LŠZ.